Welkom bij Venema Multimedia: Snel, eenvoudig en voordelig shoppen | Geen verzendkosten (NL) | Veilig betalen via iDEAL, in3, SprayPay, KBC/CBC, Bancontact, SofortBanking of PayPal | Voor direct contact: bel 0488 - 428111 (maandag t/m zaterdag van 09:00 - 21:00 uur) of mail naar: info@vmlaptop.nl |

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Venema Multimedia. Deze zijn hier te downloaden en tevens op aanvraag kosteloos op papier verkrijgbaar bij onze afhaallocatie.

Inhoudsopgave


Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen Venema Multimedia, hierna toe noemen: ‘Verkoper’ en een particuliere wederpartij, hierna te noemen: ‘Koper’.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. De Verkoper en de Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zowel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeelt naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien de Verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Verkoper enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Bestellen
Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeldt wordt. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de Koper door de Verkoper.

Een bestelling is niet geldig indien uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig vastgesteld kan worden.

Artikel 3. Prijzen en kosten
De prijzen in de webshop van de Verkoper zijn inclusief 21% btw en, afhankelijk van de afleverlocatie, exclusief verzendkosten.

Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de Koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 4. Levering
De Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

De Verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen 7 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden nemen wij altijd contact met u op.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Artikel 5. Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger. De Koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product te retourneren op voorwaarde dat: de productverpakking niet geopend en onbeschadigd is. De kosten voor het retourneren van de bestelling zijn voor uw eigen rekening. Na ontvangst van uw retourneermelding zullen wij zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) het factuurbedrag aan u crediteren.
Bovenstaande met betrekking tot creditering van het volledige factuurbedrag geldt niet voor geconfigureerde BTO laptops (maatwerk). Op de creditering zal 10% van het factuurbedrag worden ingehouden.

Artikel 6. Transportgarantie
Alle zendingen worden door de Verkoper verzekerd.

Artikel 7. Betaling
De Verkoper heeft zeven betalingsmogelijkheden:

 • iDEAL | Nederland
 • in3 | Nederland
 • SprayPay | Nederland
 • Bankoverschrijving | Europa
 • KBC/CBC en Bancontact | België
 • SOFORT Banking | Europa
 • PayPal | Wereldwijd
 • Contant bij levering

Artikel 8. Reclamatie
Mocht u niet tevreden zijn over de producten van de Verkoper, neem dan per e-mail contact op met Verkoper. Mocht u een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 14 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel u daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact op met de Verkoper. De Verkoper heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.
Wanneer bovenstaande wijze niet tot een voor u wenselijke oplossing leidt, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebWinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten (op voorwaarde dat deze nog niet elders in behandeling zijn) aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op: http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 9. Garantie
De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de Verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden.

De Verkoper is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Verkoper. De verkoper is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien de Verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

 • als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;
 • als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 • als de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
 • als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De Koper is verplicht de Verkoper te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen de Verkoper mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

Het is mogelijk dat de Verkoper in de webshop links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
De Verkoper blijft eigenaar van de door hem aan de Koper verkochte producten, zolang de Koper het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

Artikel 11. Privacy
Door te bestellen geeft de Koper tegelijkertijd toestemming aan de Verkoper zo nodig de persoonsgegevens te gebruiken.
Voor elk webshopbezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

De Verkoper respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Venema Multimedia zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Voor een uitgebreidere uitleg verwijzen wij u naar onze Privacy Policy.

Artikel 12. Overmacht
De Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

De Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

Artikel 13. Aansprakelijkheidsuitsluiting
De inhoud van de webshop alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Copyright
Niets uit de website van de Verkoper mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Artikel 16. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst bijgewerkte versie van de algemene voorwaarden.

Laatst gewijzigd op 04-03-2022

< Terug